داستان کوتاه یکی یکدونه

درخواست حذف این مطلب

جلوی آینه در حال مرتب سر و وضعم بودم که مادرم در زد و وارد شد.

طبق معمول همیشه که عادت داشت پسر یکی یه دونه اش رو لوس کنه، کلی قربون صدقه ام رفت و بی مقدمه گفت: حسین جان چرا به زندگی ات یه سر و سامانی نمی دی؟ دیگه داره کم کم از سن و س می گذره ها! وقتشه من و بابا، برات آستین بالا بزنیم. اگه رضایت بدی بعد از محرم و صفر برای خواستگاری دختر آقای بهداد اقدام کنیم. با لبخندی شیطنت آمیز به چهره اش نگاه و گفتم: خانم خوشگله! این پنبه رو از گوشت بیرون کن که من به این زودی ها دست از سر تو و بابا بردارم. من حالا حالاها بیخ ریشتونم!

مادرم از لحن بیانم خنده اش گرفت و گفت: تو هم این پنبه رو از گوشت بیرون کن که من بذارم از وقت ازدواجت بگذره! آخه مادر، من و بابات آرزو داریم نوه مون رو ببینیم.

پیشونی اش رو بوسیدم و گفتم: من که فعلا قصد شو ندارم اما تا خدا چی بخواد.

مادرم با لبخندی از سر رضایت تا جلوی در بدرقه ام کرد و از هم خداحافظی کردیم.

روز پرکاری رو پیش رو داشتم و باید با برنامه ریزی دقیق به تمام کارهام می رسیدم. طبق معمول هر روز تو مسیر دفتر بودم که پشت چراغ قرمز، چشمم به صحنه ای افتاد که تاثیر زیادی روم گذاشت. چشمم به صحنه قفل بود! تا حدی که وقتی چراغ سبز شد، متوجه نشدم و همچنان محو تماشا بودم!

ادامه مطلب