داستان کوتاه ترک اعتیاد لذت شیرینی دارد

درخواست حذف این مطلب

اولش تو چشم اطرافیان و خانواده، خاص بودند، هم آرش و هم مریم. این بار خاص بودن به معنای فرد موفق نیست. آنها به خاطر اعتیادشان به مواد بین همه خاص شده بودند و پولی که عایدشان می شد را صرف ید مواد می د، دیگه کم کم دوستان شان علاقه ای چندان به ادامه دوستی با آنها نداشتند، این اوا هم که دیگه از چشم خانواده هم افتاده بودند تا این که سرنوشت برای هر یک از آنها به گونه ای رقم خورد که یک لحظه چشمان شان را باز د و فهمیدند که چقدر راه را اشتباه رفته اند. باز هم جای شکر باقیست که راه را تا انتها نرفتند و وسط راه بازگشتند. بلی آنها در چشم همه دوستان، فامیل و حالا خانواده خواستنی شدند، اما چرا؟


آرش و مریم زوج خوشبختی که هر دو از اعتیاد رنج می بردند بنا به اتفاقی با هم آشنا می شوند و با هم ازدواج می کنند. آرش فوق دیپلم و مریم دیپلمه است. یک روز بارانی در یکی از مراکز ترک اعتیاد مصاحبه ای با این دو عزیز ترتیب داده شد که خواندنش خالی از لطف نیست. پر است از نکات آموزشی، که خواندنش یک کلاس آموزش می تواند باشد.

ادامه مطلب