داستان شیرین

درخواست حذف این مطلب

وقتی سرکوچه از تا ی پیاده شدم. احساسی در من به وجود آمد. کمی درنگ . راننده بقیه پول مرا داد و حرکت کرد و رفت. من متفکربودم. این شه از خاطرم می گذشت که سارا نیست. او رفته بود و من دیگر او را نخواهم دید. با گام های سنگین به طرف خانه آنها راه افتادم. می خواستم برای دهمین بار و آ ین بار نزد پدرش بروم و باز هم ماس کنم. این دفعه مدرکی نیز همراه داشتم که اگرچه او ارزشی برای آن قائل نبود ولی برای من اهمیت داشت. مدرکphd ام ( ی) بود. می خواستم آن را به پدر سارا نشان دهم. همان که دفعه قبل به او گفتم و جواب زننده ای شنیدم.

- این واسه لای جرز دیوار خوبه. ببر برای مامان جونت. برو دیگه اینجا نبینمت، وگرنه زنگ می زنم 110.اما من و سارا یکدیگر را دوست داشتیم. من دانشجوی ا بودم و او تازه وارد شده بود که با هم آشنا و بعد عاشق یکدیگر شده بودیم. چطور می توانستم پس از این همه مدت از او چشم بپوشم؟ در این شهر بی در و پیکر و پر زرق و برق که اتفاقا خیلی ها دنبال دوستی های زودگذر و خوشگذرونی هستند، من فقط سارا را دوست داشتم. باهم پیمان بسته بودیم. قرار گذاشته بودیم که وقتی من مدرک خود را گرفتم ازدواج کنیم. ولی اولین بار که به خواستگاری اش رفتم چنان مورد بی مهری پدرش قرار گرفتم که چیزی نمونده بود آن مرد خودخواه و بی ادب و بی اخلاق را با مشت و لگد بزنم. او بازوی مرا گرفت و کشید و می خواست از خانه بیرونم کند. اما سارا می گفت ناامید نشو. برای همین باز هم رفتم

ادامه مطلب